Photos and Video taken during Sri Adi Sankaracharya Jayanti celebration at Sri Viswanath Mandir, Sivananda Ashram – Himalayas.

Sri Sankaracharya Jayanti Video