Photos taken duringĀ Sri Ganesh ChaturthiĀ Celebration at Viswanath Ghat, Sivananda Ashram-Himalayas.