Back to Main News Page » Festivals, Guru Purnima » 48th SADHANA WEEK 2011 Discourses
Print Friendly, PDF & Email

Jai Gurudev !
Om Namo Bhagabate Sivanandaya !

48th SADHANA WEEK” From 16th July To 22nd July ,2011

Date

Blessing address & Discourses by

16th July 2011

H.H. Sri Swami Nirliptanandaji Maharaj
(Morning Meditation Talk- on Sadhana)

16th July 2011

Mahamandaleswar 1008 Sri Swami Divyananda Saraswati ji Maharaj (Kailash Pithadhiswar)

16th July 2011

H.H. Sri Swami Vimalanandaji Maharaj

16th July 2011

H.H. Sri Swami Padmanabhanandaji Maharaj

17th July 2011

H.H. Sri Swami Nirliptanandaji Maharaj

(Morning Meditation Talk- on Sadhana)

17th July 2011 Dandi Swami 1008 Sri Swami Hamsananda Saraswati ji Maharaj (Swargasram)

18th July 2011

H.H. Sri Swami Nirliptanandaji Maharaj

(Morning Meditation Talk- on Sadhana)

18th July 2011 Mahamandaleswar 1008 Sri Swami Asangananda Saraswati ji Maharaj (Paramartha Niketan)
19th July 2011 H.H. Sri Swami Nirliptanandaji Maharaj

(Morning Meditation Talk- on Sadhana)

19th July 2011 Sri Gita Pithadhiswar Mahamandaleswar 1008 Sri Swami Bignanananda Saraswati ji Maharaj (Haridwar)
19th July 2011 H.H. Sri Swami Nirliptanandaji Maharaj
20th July 2011 H.H. Sri Swami Nirliptanandaji Maharaj

(Morning Meditation Talk- on Sadhana)

20th July 2011 1008 Sri Swami Bhagabatswarup ji Maharaj (Darshanacharya-Sri Gurumandal Ashram, Mayapur, Haridwar)
20th July 2011 Q @ A by H.H. Sri Swami Padmanabhanandaji Maharaj
21th July 2011 H.H. Sri Swami Nirliptanandaji Maharaj

(Morning Meditation Talk- on Sadhana)

21th July 2011 Mahamandaleswar 1008 Sri Swami Viswatmananda Puri ji Maharaj (Sadhana Sadan – Haridwar)
21th July 2011 Q @ A by H.H. Sri Swami Nirliptanandaji Maharaj
22th July 2011 H.H. Sri Swami Nirliptanandaji Maharaj

(Morning Meditation Talk- on Sadhana)

22th July 2011 Blessings by H.H. Sri Swami Vimalanandaji Maharaj
22th July 2011 Blessings by H.H. Sri Swami Nirliptanandaji Maharaj
22th July 2011 Blessings by H.H. Sri Swami Padmanabhanandaji Maharaj