Print Friendly, PDF & Email

Photos taken during Annabhishek at Sri Viswanath Mandir, Sivananda Ashram, Rishikesh-Himalayas.