Print Friendly, PDF & Email

Photos taken during Annavishek 2012 at Sivananda Ashram, Rishikesh – Himalayas.