Print Friendly, PDF & Email

Video/Photos Taken during Annabhishek Celebration-Viswanath Temple on 6th Nov 2014 at Sivananda Ashram, Rishikesh-Himalayas.

Annabhishek Video