Print Friendly, PDF & Email

Photos taken during Navaratri Celebration at Sri Viswanath Mandir, Sivananda Ashram, Rishikesh-Himalayas.

Navaratri Videos